REGULAMIN PROMOCJI FELLOWES

REJESTRACJA i więcej informacji: https://fellowes.pl/poczuj-satysfakcje/
REGULAMIN PROMOCJI FELLOWES
POCZUJ STATYSFAKCJĘ W PRACY CASHBACK – 20% ZWROTU:
PRODUKTY ERGONOMICZNE

Odbierz 20% zwrotu ceny przy zakupie produktów ergonomicznych Fellowes
Uprawnienia:
1. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2021 r. (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych promocją). W promocji mogą wziąć udział obywatele Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Szwecji, Danii, Polski, Węgier, Słowacji, Norwegii i Finlandii ("Rynki uczestniczące"), którzy ukończyli 18 lat, w wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, dystrybutorów Fellowes i ich pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób zawodowo związanych z tą promocją.
2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważa się, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes, dostępną pod adresem: https://www.fellowes.com/gb/en/misc/privacy-policy.aspx i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej promocji.
Oferta promocyjna:
3. Warunki promocji:
a) Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jeden (1) ergonomiczny produkt Fellowes z poniższej listy promocyjnej w okresie trwania promocji:
{ lista produktów promocyjnych w Polsce → patrz Załącznik nr 1 }
Uczestnik może nabyć dowolną kombinację produktów z listy, w tym te same produkty. Dostępność produktów objętych promocją uzależniona jest od stanów magazynowych u dystrybutorów Fellowes.
b) Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę www.fellowes-promotion.com i utwórz konto uczestnika, podając swoje dane osobowe i numer konta bankowego w formularzu rejestracyjnym. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.
Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją (z listy wskazanej w punkcie 3a) w okresie obowiązywania promocji.
c) Na przesłanie zgłoszenia masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostatnim dniem rejestracji zgłoszeń jest 14 lutego 2022 r.
d) Zwrot przypadający na osobę / konto bankowe wynosi maksymalnie 10 000 PLN. Uczestnik może otrzymać kwotę nie większą niż 10 000 PLN w czasie trwania promocji.
e) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił co najmniej jeden (1) produkt objęty promocją, zakupiony w okresie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją i posiada dowód jego zakupu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) oraz cenę zakupu. ("Potwierdzenia zamówień" i "Powiadomienia o wysyłce produktu" nie są akceptowane).
Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania do 20% zwrotu z sumarycznej ceny zakupu zgłoszonych produktów, jednak nie więcej niż 10 000 PLN.
4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) oznacza, to że nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.
5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty i dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.
7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ponadto promocja nie może być łączona z żadną inną promocją Fellowes.
Dane osobowe
8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji.
9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.
10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora: https://www.fellowes.com/pl/en/misc/privacy-policy.aspx
11. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.
12. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.
Pozostałe postanowienia
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i adresami internetowymi wykorzystywanymi na potrzeby tej promocji.
15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich władz.
16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.
18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3b powyżej.
19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, a spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed sądami w Anglii i Walii na zasadzie wyłącznej jurysdykcji.
20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień Regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.
21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym.
22. Organizatorem promocji jest: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Wielka Brytania